Brăilago

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

Zece motive pentru a juca Go

Ten reasons to play Go este un articol publicat pe situl  Asociației de Go Americane.

Cu siguranță acest text este util pentru cei ce promovează Goul, pentru că chiar dacă ei cunosc aceste motive, este mult mai bine cînd ideile sînt structurate și așezate în pagină. Mai jos aveți traducerea integrală.

1. Goul este cel mai simplu dintre toate jocurile. Cînd jucăm Go, vom încerca să înconjurăm teritoriu și să evităm înconjurarea. Fără fanfaronadă sau tam-tam, și fără reguli fanteziste. Esența distilată a „jocului” într-un concept simplu.

2. Goul este cel mai complex dintre toate jocurile. Există mai multe posibile partide, – 10, urmat de mai mult de 300 de zerouri – decît există atomi în universul cunoscut. Spre deosebire de multe alte jocuri, toate mutările sînt posibile în orice moment, adăugînd tot mai mult  la complexitate.

3. Go este cel mai popular joc din lume azi. Deși este încă destul de obscur în Occident, este extrem de popular în Asia, în special în China, Japonia și Coreea, unde există peste 100 de milioane de jucători activi. Cîștigătorii principali ai turneelor ​​sînt celebrități internaționale. Cu o acoperire zilnică zilnică, reviste populare de Go săptămînale și lunare, stații  TV de 24 de ore pe tot parcursul anului, este o parte incomparabilă a culturii asiatice, iar popularitatea sa crește rapid în Occident.

4. Goul este despre a construi, nu despre a distruge. Cele mai populare jocuri de tablă încep cu o poziție stabilită. Goul începe cu o tablă goală. Jucătorii încearcă să creeze structuri puternice și flexibile. Problemele „vieții și morții” pot apărea, însă multe jocuri se încheie fără captura unei singure pietre. Pe măsură ce cîștigați experiență de joc și jocul începe să aibă sens, pietrele formează modele semnificative și minunate, în același fel în care literele și spațiile pot forma un poem frumos.

5. Întotdeauna știi unde te încadrezi. Toți jucătorii experimentați au un „rang”, ca un handicap în golf, care exprimă puterea de joc. Jucătorii își estimează rangul pe baza rezultatului lor cu alți jucători sau câștigă un rang oficial jucând în turnee sau pe un server de Go, cum ar fi Serverul Pandanet sau Serverul KGS Go. De-a lungul timpului, jucătorii care joacă cu un cu handicap corespunzător se pot aștepta să cîștige aproximativ jumătate din jocurile lor.  Jucătorii de Go doresc în cele din urmă să-și ridice rangul prin îmbunătățirea abilităților lor – ne luptăm cu noi înșine.


6. Toți jucătorii sunt egali. Clasamentele reprezintă o parte esențială a unui sistem unic de handicap care permite jucătorilor cu puteri foarte diferite să joace cu șanse egale de victorie. Jucătorul mai slab plasează pur și simplu cîteva pietre pe tablă pentru a începe jocul. Numărul de pietre plasate este egal cu diferența de rang. Astfel, aproape oricare dintre cei doi jucători poate avea parte de o partidă interesantă.

7. Este ușor să înveți din greșeli. „O piatră așezată este o piatră jucată”. Este ușor să studiezi și să progresezi, deoarece fiecare mutare rămâne pe tablă pentru restul jocului (dacă nu este capturată și eliminată de adversar). Fiecare partidă este o înregistrare de sine stătătoare, iar jucătorul se poate gîndi la consecințele greșelilor timpurii, care încă îl privesc în față. Astfel, ca și în viață, jucătorii trebuie să trăiască cu alegerile lor. Dar, spre deosebire de viață, jucătorul poate învăța din greșeli și poate încerca să le corecteze într-o altă parttidă.

8. Ritualurile antice conferă valori importante. Ca și în artele marțiale și în alte discipline asiatice vechi, multe tradiții au fost moștenite prin generații. Acestea ne permit să exprimăm respectul pentru adversar, umilință și alte virtuți importante. Obiceiuri străvechi validate de timp guvernează orice aspect al jocului.


9. Fiecare partidă are un câștigător. Unele jocuri pot fi greu de câștigat. Jocurile de șah se pot dura luni de zile, îngropate în remize. Rezultatele în Go se bazează pe un scor final, iar Albul cîștigă în caz de scor egal (deoarece Negrul are avantajul de a juca prima mutare), astfel încît există cîștigător de fiecare dată.

10. Goul este cel mai vechi joc încă jucat în forma sa originală. Atunci cînd plasați o piatră pe goban, vă alăturați miliardelor de oameni care au făcut exact același act în acest mod de mii de ani. Goul,  este probabil originar din China sau Tibet, nimeni nu știe cu adevărat. Cu 2500 de ani în urmă, Confucius i-a sfătuit pe cititorii săi să evite distracțiile frivole și să învețe virtuțile acestui joc deja vechi și venerabil. În Japonia, cei mai puternici jucători au fost considerați eroi naționali de secole. Coreenii au jucat cu cel puțin 1200 de ani în urmă, chiar înainte de japonezi. Cu sute de milioane de fani în aceste trei țări și o popularitate crescîndă în Occident, probabil este cel mai popular joc din lume astăzi.

Goul este sportul suprem al minții. Nu are egal în lumea jocurilor strategice. Calea de învățare poate părea abruptă la început, dar devine mai bine pe măsură ce evoluați. Sînteți bineveniți.

Pentru cei ce au plăcerea de a citi direct în engleză, iată și versiunea originală.

1. Go is the simplest of all games. When we play go, we try to surround territory and to avoid being surrounded. No muss, no fuss, no thought-up fancy rules. The distilled essence of „game” in one simple concept.

2. Go is the most complex of all games. There are many more possible go games – 10 followed by more than 300 zeroes — than there are subatomic particles in the known universe. Unlike many other games, all moves are possible at all times, adding even more to the complexity.

3. Go is the most popular game in the world today. Although still rather obscure in the West, go is wildly popular in Asia, especially in China, Japan and Korea, where there are more than 100 million active players. Major tournament winners are international celebrities. With daily newspaper coverage, popular weekly and monthly go magazines, 24-hour „all-go-all-the-time” cable stations, go is an incomparably intense part of Asian culture, and its popularity is growing quickly in the West.

4. Go is about building, not destroying. Most popular board games begin with a set position. Go begins with an empty board. Players seek to create strong, flexible structures. „Life and death” issues may arise, but many games end without the capture of a single stone. As you gain playing experience and the game begins to make sense, stones form meaningful, wondrous patterns, in the same way that letters and spaces can form a beautiful poem.

5. You always know where you fit in. All experienced players have a „rank,” like a handicap in golf, that expresses their playing strength. Players estimate their rank based on their result with other players, or earn an official rank by playing in AGA tournaments or on a prominent server such as The Internet Go Server or The KGS Go Server. Over time, properly handicapped players can expect to lose about half of their games. Go players ultimately want to raise their rank by improving their skills — we are competing with ourselves.

6. All players are equal. Ranks are an essential part of a unique handicapping system that enables players of widely different strength to play on even terms. The weaker player simply places several stones on the board to begin the game. The number of stones placed equals the difference in rank. Thus nearly any two players can have a mutually challenging game.

7. It’s easy to learn from mistakes. „A stone laid is a stone played.” It’s easy to study and improve, because each move remains on the board for the rest of the game (unless captured and removed by the opponent). Each game is a record of itself, and the player can reflect on the consequences of early mistakes that are still staring him/her in the face. Thus, as in life, players have to live with their choices. But unlike life, the player can learn from their mistakes and try to correct them in another game.

8. Ancient rituals impart important values. As in the martial arts and other ancient Asian disciplines, many traditions have been passed down among go players that allow us to express respect for the opponent, humility, and other important virtues. Time-honored customs govern every aspect of the game.

9. Every game has a winner. Some games can be difficult to win. Chess matches can go on for months as draws, stalemates, and zugzwangs pile up. Go results are based on a final score, and White wins ties (because Black has the advantage of playing first) so there’s a winner every time.

10. Go is the oldest game still played in its original form. When you place a stone on a go board, you join billions of people who have done exactly that act in exactly that way for thousands of years. Go probably originated in China or Tibet, no one really knows. 2500 years ago, Confucius advised his readers to avoid frivolous pastimes and learn the virtues of this already ancient and venerable game. In Japan, the strongest players have been viewed as national heroes for centuries. Koreans were playing at least 1200 years ago, even before the Japanese. With hundreds of millions of fans in these three countries and growing popularity in the West, it may be the most popular game in the world today.

Go is the ultimate mind sport. It has no equal in the strategic gaming world. The learning path can seem steep at first, but it gets better as you go along. We welcome you.

 

Categories: Promovare Tags:

Costel


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Categorii

Arhive